Per crear una associació cal seguir els següents passos:

1. Constituir l’associació

Per a formalitzar l’associació, cal reunir a tots els membres fundadors i que acorden i redacten tres documents:

Acta fundacional i Comissió Organitzadora

L’acta fundacional haurà d’incloure les dades personals (nom, cognoms, DNI, domicili i signatura) de tots els socis fundadors, així com el lloc i la data.  També hi haurà de detallar el repartiment de càrrecs (presidència, tresoreria, secretaria, etc.) al document anomenat “Comissió Organitzadora”.

Estatuts de l’associació

Els Estatuts són les normes per les quals s’ha de regir l’associació i, com a tal, poden ser modificats i integrats. S’han d’adaptar al màxim a la realitat de l’associació i han d’incloure la següent informació: denominació, finalitats determinades, domicili, àmbit, òrgans directius i forma d’administració, admissió i pèrdua de la qualitat de soci, règim disciplinari, drets i deures, procediment de modificació dels estatuts, patrimoni fundacional, destinació del patrimoni social i taxes.

Teniu més informació ací

2. Registre 

Tot seguit, cal inscriure l’associació a la Direcció Territorial de Justicia de la Generalitat Valenciana (Torre Provincial – Rambla Méndez Núñez, 41, 03002 Alacant. Tel: 966478079).

Documentació necessària:

  • Sol·licitud d’inscripció d’una associació (original i còpia).
  • Acta fundacional (dos exemplars originals):Acompanyada de document acreditatiu de identitat, degudament confrontat de totes les persones promotores per totes les persones associades fundadores.
  • Relació de components de l’organ provisional de govern (dos exemplars originals): La designació dels integrants dels òrgans provisionals de govern, aportant una llista dels seus components en un document independent firmat per tots ells en senyal d’acceptació.
  • Estatuts (dos exemplars originals): Signatsper qui indiquen els mateixos estatuts o, si no n’hi ha, per totes les persones associades fundadores o per qui exercisca la presidència o la secretaria de l’associació.

3. Inscripció al Cens d’Entitats Juvenils

Un cop l’associació està inscrita provisionalment al Registre d’associacions de la Direcció de Justicia, es pot iniciar el procediment d’inscripció al Cens d’Entitats Juvenils de l’IVAJ. – Instruccions per a fer la inscripció en el Cens d’Entitats Juvenils de l’IVAJ e Instancia a presentar

4. Obtenció del CIF

Una vegada l’associació estigui inscrita provisionalment al Registre de Dret i Entitats Jurídiques, ja es pot obtenir un CIF provisional a les Delegacions d’Hisenda. El CIF és un document necessari per tal de poder iniciar l’activitat econòmica de l’associació; per exemple, per poder emetre factures.

Documentació necessària:

  • Model 036 emplenat (es pot omplir a través del web de l’Agència Tributària).
  • Còpies dels documents presentats a la Direcció de Justícia (estatuts, acta fundacional i sol·licitud).
  • Fotocòpia del document identificatiu de la persona que signa el Model 036 (ha de ser un dels socis fundadors de l’associació).

Mes informació i models dels documents necessaris (Estatuts, Acta Fundacional,…)

(*) Si l’àmbit d’acció territorial de la nova entitat és nacional, la documentació es similar per amb algunes especificacions: http://www.interior.gob.es/asociaciones-24/inscripcion-registral-de-asociaciones-152/inscripcion-de-la-constitucion-de-una-asociacion-153

Tens dubtes i preguntes? Contacta amb nosaltres: Consell de la Joventut d’Alacant
Av/ Orihuela – Alacant Tlf.: 672340434
Email: cja@cjalacant.org

Col·laboradors